komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – komunikacyjne ( OC ) – jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Chroni ono przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim – pokrywa koszty zarówno zniszczenia mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych.

Ubezpieczenie OC jest uważane za najważniejsze dla właścicieli pojazdów mechanicznych, a jego posiadanie jest wymagane zgodnie z prawem. Brak ważnego ubezpieczenia OC może zostać ukarane wysoka grzywną.

Przy ubezpieczeniu OC nie możemy zmienić ( pogorszyć ) warunków umowy w celu pomniejszenia składki. Warunki ubezpieczenia OC są ustawowe a sumy gwarancyjne wynoszą : 500 000 euro za szkodę na mieniu i 2 500 000 euro za szkody na osobie. Można jedynie znaleźć najtańszą ofertę na ten sam produkt oferowany przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe.

 

Ubezpieczenie AC ( Autocasco ) – pokrywa koszty naprawy samochodu uszkodzonego wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych ( np. wypadków drogowych, działania żywiołów czy też aktów wandalizmu ), a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży. AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

 

Ubezpieczenie NNW – czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnia wypłatę dodatkowego odszkodowania wtedy, gdy kierowca lub pasażerowie doznają urazów podczas wypadku komunikacyjnego, jazdy samochodem, postoju w czasie podróży samochodem, a także w trakcie wsiadania i wysiadania z auta. Ubezpieczenie to zapewnia środki na pokrycie kosztów leczenia oraz ewentualnej rehabilitacji po wypadku. Dokładna wysokość świadczenia zależy od sumy ubezpieczenia znajdującej się w OWU polisy. NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

 

Ubezpieczenie Assistance – w ramach tego ubezpieczenia będziesz mógł liczyć na pomoc ubezpieczyciela w sytuacji awaryjnej – dotyczy to zarówno naprawy samochodu, jak i porad prawnych, pomocy medycznej, udzielenia informacji, a nawet wypożyczenia samochodu zastępczego. Zakres tego ubezpieczenia zależy od wybranego pakietu. Jednym z najważniejszych atutów tego ubezpieczenia jest możliwość odholowania pojazdu w razie awarii na koszt ubezpieczyciela.

Przed zakupem warto jednak zwrócić uwagę na jakim dystansie możesz liczyć na darmowe holowanie i czy będzie to opcja dostępna tylko na terenie Polski czy również poza granicami kraju. Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

PREMIUM FINANSE
Ubezpieczenia i kredyty
ul. Kazimierza Wielkiego 11
38-200 Jasło

Formularz kontaktowy